BIJZONDER OVERNACHTEN VOOR
GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS

FAQ

ALGEMENE VOORWAARDEN NUWEGEXCLUSIEF.NL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NuWegExclusief.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen NuWegExclusief.nl en consument. Wanneer u een boeking maakt op www.nuwegexclusief.nl, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: NuWegExclusief.nl B.V.
handelend onder de naam: NuWegExclusief.nl
Vestigingsadres: Apeldoornseweg 20, 7351 AB Hoenderloo
E-mailadres: info@nuwegexclusief.nl
KvK-nummer: 53448510
Btw-identificatienummer: NL850884317B01

Artikel 2 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De door NuWegExclusief.nl gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, danwel de afbeeldingen kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van NuWegExclusief.nl leiden.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – Prijs en betaling
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld.
2. Over de prijzen genoemd op de website valt niet te onderhandelen. (Druk)fouten zijn niet bindend.
3. De reissom is te allen tijde gebaseerd op de meest actuele prijzen. NuWegExclusief.nl behoudt zich het recht voor de reissommen aan te passen.
4. Als gevolg van fluid-pricing concept (prijswijzigingen ontstaan door bezetting van een accommodatie of tijdstip van boeken t.o.v. de vertrekdatum), kan het voorkomen dat boekers voor dezelfde reis een verschillende reissom hebben betaald. NuWegExclusief.nl is nooit verplicht het verschil in reissommen te restitueren.
5. NuWegExclusief.nl brengt voor elke boeking 1-malig € 15 reserveringskosten in rekening.
6. Bij het aangaan van de reisovereenkomst dient het volledige bedrag direct te worden voldaan. Mocht dit door geldige redenen niet haalbaar zijn, kan de boeker contact opnemen met info@nuwegexclusief.nl.
7. Betalingen dienen direct via de website te worden gedaan. Er kan betaald worden via MasterCard, Visa kaart, iDeal en Mr Cash. Wanneer een boeker niet over één van deze betaalwijzen beschikt, kan boeker via info@nuwegexclusief.nl de overmakingsgegevens opvragen.
8. In geval de te betalen reissom hoger is als € 750 kan boeker via info@nuwegexclusief.nl toestemming vragen de reissom in 2 delen te betalen. De aanbetaling ad 50% dient binnen 24 uur na boeking te geschieden en het restant dient teneinde 6 weken voor vertrek te zijn voldaan.
9. Bij niet tijdige betaling wordt de reisovereenkomst ontbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de boeker van het aanbod van NuWegExclusief.nl. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks; telefonisch of via internet, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
2. De boeker verstrekt NuWegExclusief.nl voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over zichzelf die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de reisovereenkomst voor alle op de reisovereenkomst vermelde personen.
4. Wanneer boeker een boeking heeft gemaakt, dan ontvangt hij/zij hiervan een bevestigingsmail met bijgesloten boekingsbevestiging/overeenkomst. De boeker dient de op de overeenkomst/factuur vermelde gegevens, zoals o.a. de spelling van namen en voorletters, goed te controleren. De boeker is zelf verantwoordelijk voor een correcte doorgave van gegevens en het controleren van de factuur op de juistheid van deze gegevens. NuWegExclusief.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Wijzigings- en/of annuleringskosten die voortvloeien uit fouten zijn geheel voor rekening van de boeker.
5. Het is boeker niet toegestaan om de boeking door te verkopen aan wie en op welke wijze dan ook.
6. Deze voorwaarden maken deel uit van de gesloten reisovereenkomst.

Artikel 5 – Herroeping
Het aanbod betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode is uitgesloten van het herroepingsrecht van de consument.

Artikel 6 – Annuleren en / of wijzigen door boeker
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd na 24 uur, bent u voor iedere reiziger naast de reserverings- en verzekeringskosten de volledige reissom verschuldigd. Voor groepen (meer dan 10 personen) kunnen er andere annuleringsvoorwaarden gelden.
Het wijzigen van een reservering kan in bepaalde gevallen wijzigingskosten met zich meebrengen. Dit wordt door NuWegExclusief.nl duidelijk aan boeker vermeld, alvorens de wijziging wordt doorgevoerd.

Artikel 7 -Annuleren en / of wijzigen door NuWegExclusief.nl
1. NuWegExclusief.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens gewichtige redenen (o.a. publicatie van foutieve prijzen gedurende beursperiodes en prijzen waarvan redelijkerwijs kan worden uitgegaan dat deze voor het te leveren product niet correct zijn) een reis voor aanvang te annuleren. In dat geval worden de reeds aan NuWegExclusief.nl betaalde bedragen gerestitueerd.
2. Indien het geboekte niet kan doorgaan dient NuWegExclusief.nl boeker onverwijld op de hoogte te stellen.
3. In geval van overboeking of faillissement van de aanbieder zal NuWegExclusief.nl het geboekte kosteloos annuleren en de reeds betaalde reissom restitueren.

Artikel 8 – Garantiefonds annuleringen
Bij boeking kunt u voor € 15 het garantiefonds annuleringen bijboeken. Met dit garantiefonds kan boeker, zonder opgaaf van reden, de boeking kosteloos annuleren t/m de dag van aankomst in het hotel. Boeker ontvangt binnen 5 werkdagen de gehele reissom exclusief € 15 reserveringskosten en de € 15 fee voor het garantiefonds op zijn of haar rekening retour. Het garantiefonds annuleringen kan worden bijgeboekt bij iedere boeking tot een totaalbedrag van maximaal € 500 retour.

Artikel 9 – Reisverzekering
NuWegExclusief.nl biedt geen reisverzekering aan. Het is sterk aan te raden een reisverzekering af te sluiten die de gehele tijd van het verblijf dekt.

Artikel 10 – Klachten
1. Indien boeker een klacht heeft over de accommodatie, dient boeker hiervan een melding te maken bij een medewerker ter plaatse. Wanneer het probleem op locatie niet tot volle tevredenheid kan worden opgelost dient boeker via mail (info@nuwegexclusief.nl) contact op te nemen met NuWegExclusief.nl.
2. Consument kan tot 72 uur na terugkomst een klacht indienen bij NuWegExclusief.nl.
3. NuWegExclusief.nl reageert via e-mail binnen 5 werkdagen op een klacht. Indien de klacht gerechtvaardigd bevonden wordt, zal NuWegExclusief.nl zorgdragen voor een passende oplossing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. NuWegExclusief.nl selecteert de logiesverstrekkers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. NuWegExclusief.nl aanvaardt binnen redelijke grenzen met inachtneming van de wettelijke regels haar verantwoordelijkheid maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de producten, arrangementen en andere diensten van logiesvertrekkers, die NuWegExclusief.nl op haar internetsite aanbiedt.
2. Logiesverstrekker en NuWegExclusief.nl zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst die haar niet kunnen worden toegerekend en redelijkerwijs buiten haar macht liggen.
3. Indien NuWegExclusief.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst met de consument, zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het verkochte product, arrangement of dienst.
4. Deze algemene voorwaarden zijn volgens de wet opgesteld volgens en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.